L’EMPRESA QUE EM DEU DINERS HA ESTAT DECLARADA EN CONCURS DE CREDITORS, I ARA QUÈ?

by | abr. 15, 2021 | Figueras Opina

Cristina Dominguez Esteve – Advocada Figueras Legal

Lamentablement, la pandèmia causada pel Covid-19 ens ha deixat una crisi social i econòmica que ha tingut com a conseqüència que moltes de les empreses del nostre país hagin estat o que seran declarades en concurs de creditors. Quan passa això, les persones alienes al món jurídic poden sentir-se desconcertades en escoltar paraules com creditor, Llei Concursal, Administrador Concursal, crèdit concursal, crèdit contra la massa, meritació i un llarg etcètera. És per això que en aquest article volem donar-vos les claus per a entendre-ho molt millor.Quan és sabut que una societat ha estat declarada en concurs de creditors, les qüestions que més preocupen les empreses i/o persones que treballen amb elles són: Cobraré les factures que els he emès? Per què les meves factures no són abonades a venciment? Per què s’estan efectuant pagaments i la meva factura no està entre ells? Puc continuar treballant amb aquesta empresa amb la seguretat de cobrar els serveis que li presti?

Per respondre a totes aquestes qüestions, cal tenir en compte que quan una societat és declarada en concurs – fet que té lloc quan es dicta la Interlocutòria pel Jutjat del Mercantil competent-, hem d’imaginar-nos un parèntesi en la vida d’aquesta societat en el qual totes les seves actuacions passaran a regir-se per la Llei Concursal (Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig).

En aquest sentit, tots els crèdits que s’hagin meritat amb anterioritat a la declaració del concurs passaran a tenir la consideració de crèdits concursals, cosa que significa que el seu pagament quedarà paralitzat i el creditor tindrà el deure de comunicar el seu crèdit a l’Administració Concursal designada en el concurs en qüestió. I en aquest punt, poden sorgir-nos els següents dubtes:

Com coneixeré que una societat amb la qual treballo ha estat declarada en concurs? L’Administració Concursal comunicarà la declaració de concurs a tots els creditors dels que la seva identitat, domicili i e-mail constin en la documentació que li hagi estat facilitada per la concursada.

Què passa si no rebo aquesta comunicació? És possible que entre la documentació facilitada per la concursada no aparegui cap direcció d’algun dels creditors, en aquest cas, podré conèixer que una empresa ha estat declarada en concurs a través del BOE, on es publicarà la Interlocutòria de declaració de concurs.

He de comunicar a l’Administració Concursal el meu crèdit? Sí, en el termini d’un mes des de la publicació en el BOE de la Interlocutòria de declaració de concurs, tots els creditors tenen el deure de comunicar el seu crèdit a l’adreça electrònica que hagi facilitat l’Administració Concursal a aquest efecte.

 

Com puc saber si el meu crèdit és concursal? El criteri utilitzat per a qualificar un crèdit com a concursal o contra la massa és el de la meritació. Així, haurà de prendre’s en consideració quan s’ha prestat el servei que ha donat lloc a l’emissió de la factura, amb independència del seu venciment: si aquest servei ha estat prestat amb anterioritat a la declaració del concurs, estarem parlant d’un crèdit concursal, en canvi, si el servei s’ha prestat després de la declaració del concurs, serà un crèdit contra la massa.

Quina rellevància té que el meu crèdit sigui qualificat com a concursal o contra la massa? Els crèdits concursals no podran abonar-se a venciment, sinó que seran reconeguts en el llistat de creditors que confeccionarà l’Administració Concursal, en canvi, els crèdits contra la massa sí que seran abonats als seus respectius venciments.

Així, responent a les preguntes amb les quals hem començat aquest article:

Cobraré el meu crèdit? Si estem parlant d’un crèdit concursal, el seu pagament dependrà de si la concursada aconsegueix aprovar un conveni, i en aquest cas, el seu pagament estarà subjecte al que el conveni disposi, si o va a liquidació, abonant-se en el seu cas tots els crèdits a prorrata amb els diners que puguin obtenir-se de la venta dels actius de la societat.

Per què les meves factures no són abonades a venciment? Probablement perquè aquestes factures han estat qualificades com a crèdits concursals i, per tant, el seu pagament ha quedat paralitzat per la pròpia declaració de concurs.

Per què s’estan efectuant pagaments i la meva factura no està entre ells? Perquè els pagaments que es realitzen corresponen a crèdits qualificats contra la massa, posteriors a la declaració de concurs, els quals es paguen als seus respectius venciments.

Puc continuar treballant amb aquesta empresa amb la seguretat de cobrar els serveis que li presti? Sí, tot i que el pagament de les factures que hagin estat meritades amb anterioritat a la declaració del concurs quedi paralitzat, l’Administració Concursal vetllarà perquè les que es meritin amb posterioritat siguin abonades al seu venciment, atès que, tindran la consideració de crèdits contra la massa.

 L'EMPRESA QUE EM DEU DINERS HA ESTAT DECLARADA EN CONCURS DE CREDITORS, I ARA QUÈ?

Cristina Dominguez Esteve – Advocada Figueras Legal