Codi de Bones Pràctiques: Covid-19

by | maig 13, 2022 | Figueras Opina

Cristina de Prats – Abogada en Figueras Legal

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de nombroses empreses i autònoms. Mitjançant el Codi de Bones Pràctiques, es pretén articular una via perquè les entitats financeres continuïn fent costat a empreses i autònoms, amb l’objectiu que es faciliti la continuïtat d’aquells negocis que, sent viables, han experimentat un deteriorament en la seva situació financera a conseqüència de la pandèmia.

Per tant, la Resolució de data 12 de maig de 2021, que aprova el Codi de Bones Pràctiques, indica que les entitats que s’adhereixin a aquest Codi es comprometen a adoptar les següents mesures:

  1. Estendre el termini de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic. S’han de complir uns certs requisits continguts en aquesta Resolució de data 12 de maig de 2021, però la sol·licitud, que ha de ser per part del deutor a l’entitat bancària, va ser fins al 15 d’octubre de 2021.
  2. L’entitat creditora considerarà la possibilitat de convertir les operacions de finançament amb aval públic en préstecs participatius no convertibles en capital.
  3. L’entitat valorarà la reducció del principal pendent de les operacions de finançament amb aval públic. En el cas que es produeixi aquesta reducció de principal, l’entitat podrà reclamar davant el fiador que li sigui abonada la part de l’import en què s’ha decidit reduir el principal pendent de l’operació que estava cobert per l’aval, quedant al seu càrrec la reducció de la part no avalada en la proporció que li correspongui.

La realització de transferències per a la reducció de l’import nominal dels préstecs amb aval públic constitueix una mesura innovadora dins la Unió Europea. Es permetrà així que aquelles empreses i autònoms que requereixin una reducció en el valor nominal del seu deute, puguin accedir a ella previ acord amb l’entitat.

L’entitat financera haurà d’assumir una reducció del principal pendent del préstec equivalent almenys al percentatge que suposa la part del préstec no coberta per l’aval per l’import en què es vegi reduït el principal pendent del préstec.

Requisits: certificat tributari de compliment, el compte de pèrdues i guanys del deutor del 2020 presenti un resultat, després d’impostos, negatiu, i que la facturació hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte el 2019. No estar condemnat mitjançant sentència ferma per delictes amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.

Amb caràcter general: les transferències no podran superar el 50% del principal avalat pendent de cada operació. La transferència pot arribar al 75% d’aquesta quantia en els casos de caiguda de facturació en 2020 respecte el 2019 superior al 70%.

L’abonament a ajudes està limitat a l’esgotament dels fons (3.000 milions d’euros).

Termini màxim:1 de desembre de 2022

A més a més, les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins el 30 de setembre de 2022 els límits i condicions de les línies de circulant concedides a tots els clients. En el cas que s’implementin alguna de les mesures recollides en els tres punts anteriors, l’entitat financera es compromet a mantenir les línies de circulant fins el 30 de juny de 2023.