COMPLIANCE: TENIM EINES PER IDENTIFICAR I MITIGAR ELS RISCOS PSICOSOCIALS A LES EMPRESES?

by | juny 15, 2021 | Figueras Opina

Víctor Perramón – Socio Figueras Legal

Un recent estudi de la Comissió Europea assenyala que “més de la meitat dels treballadors de la UE assenyalen que l’estrès és habitual en el seu lloc de treball”.

Quan una organització empresarial encarrega un programa de COMPLIMENT NORMATIU, diversos són els camps que preocupen principalment, susceptibles de causar un dany econòmic i / o de reputació a l’empresa, i per extensió, a l’encarregat de la seva administració. Els professionals que ens ocupem d’assessorar en aquesta matèria, posem el focus inevitablement en riscos com ara evitar accidents laborals, ja que succeeixen amb més freqüència del que desitjat per desgràcia i en general causen un perjudici econòmic a l’empresa. S’ha pogut fallar en la implementació de les mesures de seguretat, en la qualificació i formació de l’empleat a l’hora de realitzar tasques que puguin considerar perilloses.

Un pas previ molt aconsellable, és treballar no només la protecció de la salut física de les persones, sinó centrar-se també en els “riscos psicosocials”, tendents si no es controlen degudament, a crear situacions de tensió no volgudes que poden comportar quadres d’estrès considerables. Són variades les eines que des dels departaments de COMPLIMENT NORMATIU se solen implementar, com ara la publicació d’un Codi ètic que ja prohibeix certs comportaments i que obliga sobre a el paper a una conducta correcta, però entenem que pot no ser suficient, entre altres coses perquè encara s’aprecia en certes organitzacions, certs hàbits com ara entorns laborals poc edificants o jornades massa extenses. En definitiva, els temps canvien, i les empreses s’han d’adaptar a les noves realitats socials, sent una d’elles, focalitzar l’atenció en la psicologia, com a font de possibles malalties, de vegades greus.

Ningú dubta avui dia que un treballador feliç i motivat, és molt més eficient i resolt.

Doncs bé, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) va emetre el passat mes d’abril, un Criteri Tècnic (104/2021) sobre ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL A RISCOS PSICOSOCIALS, i que es divideix en 3 possibles fases inspectores:

Fase 1.- Es refereix a les actuacions de control de la gestió preventiva dels riscos psicosocials, i aquí és on el departament de COMPLIMENT NORMATIU pot ajudar a sistematitzar aquests riscos. A l’annex IV s’estableixen exemples de mesures concretes respecte càrrega i ritme de treball, violència externa o de tercers, assetjament i fustigació, i altres riscos psicosocials com el contingut de la feina, el temps, la seva autonomia, la cultura d’organització, relacions interpersonals , ambients i equips, gestió de l’edat.

Fase 2.- Es refereix a la protecció dels treballadors davant l’exposició a riscos psicosocials. Fixa situacions típiques (estrès laboral, burnout) i actuacions a realitzar davant de les mateixes.

Fase 3.- Es tracten les actuacions inspectores davant de supòsits on la salut del treballador ha estat danyada per l’exposició a riscos psicosocials. Els trastorns per a la salut poden ser emocionals, cognitius, fisiològics i conductuals, i es defineixen molt bé en el Criteri Tècnic.

A Figueres Legal, considerem molt aconsellable l’estudi i si pot ser, el seguiment de la Instrucció esmentada, doncs a nivell tècnic és rigorosa en tots els seus extrems.