La Llei de Segona Oportunitat

by | gen. 10, 2022 | Figueras Opina

Jordi Castells – Abogado en Figueras Legal

La Llei de Segona Oportunitat, i conseqüent modificació de la Llei Concursal, introdueix un mecanisme legal que permet a les persones físiques (particulars i/o autònoms) tractar de superar una situació d’insolvència i endeutament permetent, en primer terme, renegociar els deutes mitjançant un Acord Extrajudicial de Pagaments i, en darrera instància i pel supòsit que dit Acord resulti fallit, la obtenció del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (és a dir, la cancel·lació dels deutes existents) a través d’un procediment judicial denominant concurs consecutiu.

La raó de ser és la de poder oferir un auxili a aquelles persones, amb o sense activitat empresarial, per tal que tinguin la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i, fins i tot, emprendre i arriscar-se amb noves iniciatives sense haver d’arrastrar indefinidament una llosa de deute que mai podrà ésser satisfeta.

Per tal de poder accedir a dit benefici, dut a terme a través d’un procediment judicial (denominat concurs de creditors consecutiu), la normativa concursal determina que únicament podrà dur-lo aquell deutor persona natural el passiu del qual no sigui superior a cinc milions d’euros i que tingui la consideració de deutor de bona fe (és a dir, que el concurs no sigui declarat com a culpable i que el deutor no hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra Hisenda Pública i Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la declaració del concurs).

No obstant, la concessió del benefici i la no exigibilitat del total deute existent requereix, tanmateix, un esforç per part del deutor: la liquidació de tot el seu patrimoni (a excepció de la vivenda habitual quan el valor del mercat sigui equivalent al deute hipotecari i aquest es trobi al corrent de pagament).

Pel que fa a l’exoneració del passiu insatisfet, la Llei Concursal determina dues vies:

  • Un règim general on serà necessari que al procediment concursal es satisfacin íntegrament els crèdits contra la massa (és a dir, aquells generats amb posterioritat a l’Auto de declaració de concurs), la part privilegiada dels crèdits públics (Hisenda, Seguretat Social i/o Organismes Públics) i que prèviament el deutor hagi celebrat o, com a mínim intentat celebrar, un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors.

A través de dita modalitat, l’exoneració afecta a la totalitat dels crèdits insatisfets (llevat la part privilegiada dels crèdits de dret públic i per aliments).

Pel cas que no s’hagués intentat celebrar l’acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, a més dels crèdits contra la massa i la part privilegiada dels crèdits públics, es requerirà, com a mínim, el pagament del 25% dels crèdits concursals ordinaris (creditors comuns).

A través d’aquesta via, la concessió del Benefici serà amb efectes immediats i de manera definitiva.

  • Un règim especial pensat per a aquells supòsits on el deutor no és capaç de liquidar els crèdits anteriorment detallats. En aquest cas, el benefici d’exoneració del passiu s’efectuarà amb subjecció a un pla de pagaments per termini màxim de cinc anys.

A través de dita modalitat, la concessió del ja esmentat Benefici tindrà un caràcter provisional, depenent del compliment del referit pla de pagaments.

L’exoneració suposa, com s’ha detallat, l’extinció dels crèdits als que fa referència la declaració. No obstant, dits efectes no s’estenen als obligats solidaris, fiadors i avalistes del beneficiari.

D’igual forma, cal fer esment que la obtenció del Benefici a través de la modalitat del règim  general pot ésser revocada durant un període de cinc anys si es constata que el deutor ha ocultat l’existència de béns o drets o ingressos (llevat que aquests fossin inembargables). Per l’altre part, la obtenció a través de la via del règim especial pot ésser, tanmateix, revocada si el deutor incompleix el pla de pagaments; si millorés substancialment la situació econòmica del deutor per causa d’herència, llegat o donació o, per joc d’atzar, de forma que, sens perjudici de la obligació de satisfer aliments, pogués pagar tots els crèdits exonerats; o si el deutor incorregués en causa que hagués impedit la concessió del benefici i consideració de deutor de bona fe.

En darrer lloc informar que està en tramitació el Projecte de Reforma de la Llei Concursal, el qual ha estat remés a les Corts per a la seva aprovació parlamentària i que té com a objectiu agilitzar el procés. Això pot suposar una modificació del procediment que és d’aplicació a dia d’avui i és objecte d’anàlisis.

Per tot plegat, si et trobes en situació d’insolvència, esdevé molt important disposar d’un correcte  i puntual assessorament jurídic tendent a obtenir el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet i començar, així, una nova vida sense llasts ni impediments econòmics. A tal efecte, a “FIGUERAS LEGAL, S.L.P.” podem donar resposta als teus dubtes i inquietuds al respecte.