L’ERUPCIÓ DEL VOLCÀ M’HA DESTRUÏT LA CASA I EL COTXE. QUÈ PUC FER?

by | oct. 13, 2021 | Figueras Opina

Cristina Domínguez Esteve – Abogada en Figueras Legal

Després de l’erupció del volcà Cumbre Vieja de La Palma, que es va iniciar el passat 19 de setembre de 2021, la lava s’ha endut ja més de 1.000 construccions i centenars de vehicles.

És per això que en les línies següents volem abordar des d’un punt de vista pràctic, tots aquells dubtes que poden sorgir-nos davant d’aquesta situació:

Qui cobrirà els desperfectes que ha provocat l’erupció del volcà?

El Consorci de Compensació d’Assegurances.

Què és el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA)?

És una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Quina és la seva funció?

Substituir a les asseguradores contractades per cada persona física o jurídica, fent-se càrrec dels danys produïts per riscos extraordinaris en les condiciones previstes en la pòlissa contractada.

Què és un risc extraordinari?

Son riscos extraordinaris els següents:

  1. Fenòmens de la naturalesa: terratrèmols, sismes submarins, inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i les caigudes de cossos siderals y aeròlits.
  2. Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motins i tumults populars.
  3. Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces y Cossos de Seguretat en temps de pau.

Cobrirà el CCA els danys ocasionats pel volcà Cumbre Vieja de La Palma?

La resposta és SÍ, sempre i quan es compleixin els REQUISITS següents:

1.- Tenir contractada una assegurança amb cobertura de danys personals, danys sobre les coses (per exemple, habitatges, vehicles, locals), pèrdua de lloguers i despeses d’allotjament per inhabitabilitat de l’habitatge, y/o pèrdua de beneficis per la paralització dels establiments.

2.- Haver abonat l’últim rebut de la prima abans del sinistre.

3.- Que la pòlissa contractada tingui inclòs el recàrrec obligatori a favor del CCA, que el seu import puja a 2,10.-€ – pràcticament totes les pòlisses d’assegurances l’inclouen, també els esmenats “assegurances a tercers”. Les excepcions es contemplen en l’article 4 del Real Decreto 300/2004, de 20 de febrer.

On he de presentar la meva reclamació?

La reclamació al CCA s’ha de presentar directament per l’assegurat afectat o en la seva representació, a la seva asseguradora, agent o corredor d’assegurances.

Quina documentació necessito presentar?

És important presentar:

1.- Certificat de titularitat del bé assegurat.

2.- L’assegurança vigent, això és, les condicions generals i particulars de la pòlissa contractada.

En quin termini he de presentar la meva reclamació?

Es recomana que la sol·licitud es presenti, a ser possible, dins del termini dels set dies següents al sinistre, no obstant, el CCA acceptarà igualment la seva sol·licitud si es presentés fora del termini indicat.

Quant em pagarà el CCA?

El CCA indemnitzarà d’acord amb els capitals assegurats en la pòlissa i les clàusules del contracte d’assegurança en vigor. Això és: mateixos béns, mateixes persones i mateixa quantitat.

Quant tardarà a pagar-me?

D’acord amb els seus protocols d’actuacions, el CCA sol realitzar els primers pagaments de les indemnitzacions en un termini de 10 dies des del sinistre. En aquest cas, als 10 dies de l’erupció del volcà, el CCA ja ha abonat 625.000.-€ corresponents als habitatges corresponents.

És compatible la indemnització del CCA amb les ajudes del Govern?

Sí, sempre i quan l’import total de les dues no excedeixi del valor del dany causat.

Ha declarat el Govern la “zona com catastròfica”?

Tot i que en determinats medis de comunicació s’indiqui que el Govern ha declarat la zona com a “catastròfica”, en realitat, no existeix el concepte de zona catastròfica, sinó que el que ha declarat el Govern a La Palma és “zona afectada greument per una emergència de protecció civil”, permetent aquesta declaració que la CCA aboni les indemnitzacions.

El CCA cobrirà la meva plantació de plàtans?

Lamentablement, els desperfectes produïts en els cultius o produccions agropecuàries estan exclosos de la cobertura del CCA. En aquest cas, s’haurà acudir a les pòlisses d’assegurances agràries combinades que es contemplin en els plans que anualment aprova el Govern.

Des de FIGUERAS LEGAL, volem mostrar el nostre recolzament a totes les persones que han estat afectades pels efectes del volcà, quedant a la seva disposició a info@figueras.legal.