POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals i titular de la pàgina web figueraslegal.com és FIGUERAS LEGAL, SLP (en endavant FIGUERAS), societat mercantil amb domicili en Av. Diagonal, 618 planta 5, 08021 Barcelona amb CIF B-63437834, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36334, foli 219, Fulla 285495

TELÈFON: (+34) 93 419 38 45


CORREU: info@figueras.legal

Responsable del Tractament


En termes de protecció de dades, Figueras Legal SL ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.


A continuació, s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:


 • Responsable del Tractament: Figueras Legal SL

 • Adreça postal: Avinguda Diagonal, 618 Planta 5è F, 08021, Barcelona, (Barcelona).

 • Adreça electrònica: m.farre@figueras.legal

 

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?


A FIGUERAS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres serveis, gestionar internament i externament els serveis o encàrrecs que contracti, així com donar compliment a les gestions administratives o obligacions legals que es derivin d’aquestes activitats.


Les dades es tractaran amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris d’aquesta, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web.


 

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?


Inicialment, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment exprés en facilitar-nos-els voluntàriament per als fins que ens sol·liciti. En cas que contracti els nostres serveis professionals, la base legal que legitimarà el tractament de les seves dades serà la relació contractual que s’hagi establert entre nosaltres. La legitimació per al tractament de les dades personals dels proveïdors es fonamenta en la relació contractual que es genera entre nosaltres. La legitimació per al tractament de les dades dels nostres treballadors o professionals es fonamenta en la relació laboral o contractual que ens uneix.


 

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ: Quant temps conservarem les seves dades?


Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per a gestionar els serveis o encàrrecs que contracti. Una vegada les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament o els hi retornarem si així ens ho indica. No obstant això, FIGUERAS podrà conservar aquelles dades que siguin necessaris per a poder justificar la prestació dels seus serveis professionals per al cas que els mateixos fossin qüestionats i pel temps necessari per a la prescripció de les corresponents responsabilitats legals.


 

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?


Les seves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a FIGUERAS LEGAL, SLP, i no seran cedits a tercers excepte a aquells professionals que necessàriament hagin d’intervenir en l’execució de l’encàrrec o servei que ens hagi sol·licitat.


Dins de la nostra organització les seves Dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb els fins indicats anteriorment, podran ser tractats, en determinats casos, per tercers En concret, se l’informa que les dades facilitades podran ser remesos, de manera total o parcial, a Jutjats i Tribunals, o altres òrgans de l’Administració Pública, tot això sota l’estricte compliment del deure de secret professional i per al bon fi de l’encàrrec professional.


n concret, les categories de destinataris als qui poden comunicar-se les seves Dades personals són els següents: 1. Tercers nomenats encarregats del tractament, com a proveïdors de TU, consultors, assessors o gestors i altres empreses proveïdores.

 2. Entitats i Autoritats, si escau, amb la finalitat de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries.

 3. Altres proveïdors als quals, si escau, puguin cedir-se les seves dades personals a altres entitats, per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores, proveïdors de serveis de logística, entre altres.

 4. Jutjats i Tribunals, o altres òrgans de l’Administració Pública, tot això sota l’estricte compliment del deure de secret professional i per al bon fi de l’encàrrec professional.

 5. Procuradors, pèrits i altres professionals que poguessin intervenir en els procediments.


En qualsevol cas, tots ells estaran sotmesos al deure de secret professional exigit per la normativa sectorial que els afecti, o en el seu cas, hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals.


 

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?


Qualsevol persona les dades personals de la qual siguin tractats per FIGUERAS com a responsable de tractament, podran exercir una sèrie de drets sobre aquests.


Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï’ns un e-mail a l’adreça info@figueras.legal posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.


Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són:


-Dret d’Accés a les dades:
:

Té dret al fet que el Responsable del tractament li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:


 • Els fins del tractament.

 • Les categories de dades de què es tracti..
 • El termini o criteris de conservació de les dades.

-Dret de rectificació de les dades:


Tindrà dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.


–Dret de Supressió de les dades:


L’interessat tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan: • El tractament sigui il·lícit.

 • L’interessat hagi retirat el seu consentiment.

 • Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.

 • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

 • Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.


L’interessat no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:


 • Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.

 • Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins de recerca històrica, estadística o científica.

-Dret de Portabilitat de les dades:


Té dret al fet que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:


 • El consentiment de l’interessat per a fins específics.

 • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.


El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:


 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.

 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

 • El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

-Dret de limitació del tractament de les seves dades:


L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:


 • Màrqueting directe.

 • Elaboració de perfils.

 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.

 • Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que el justifiqui.


El Responsable haurà d’informar a l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.


-Dret d’oposició:


És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o es cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.


-Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:


L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:


 • Rendiment professional.

 • Situació econòmica.

 • Preferències o interessos personals.

 • Ubicació o moviments de la persona.


Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:


 • L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.

 • L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

  • El consentiment explícit de l’interessat.

  • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.


No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència d’aquesta estigui autoritzada mitjançant: • El consentiment explícit de l’interessat.

 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

 

7. CONFIDENCIALITAT


Les comunicacions via correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà, enviades des de Figueras Legal, SLP es dirigeixen exclusivament a la persona destinatària dels mateixos i poden contenir informació privilegiada o confidencial. Qualsevol ús no autoritzat o la difusió d’aquestes comunicacions o de qualsevol documentació adjunta està totalment prohibida. En cas que hagi rebut alguna d’aquestes comunicacions per error li preguem que ens ho comuniqui immediatament, contestant per la mateixa via per la qual ho va rebre o en el nostre correu electrònic de contacte i, en qualsevol cas, l’esborri sense quedar-se cap còpia.

8. POLÍTICA DE COOKIES

El responsable del lloc web figueras.legal (el “Lloc web”) és Figueres Legal, SLP que pot utilitzar una tecnologia denominada “cookies” amb la finalitat de poder recaptar informació sobre l’ús del Lloc web. L’informem que podríem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació a través del Lloc web, distingir-li d’altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l’ús d’aquest, i identificar problemes per a millorar el nostre Lloc web. Així mateix, en cas que prestés el seu consentiment, podríem utilitzar cookies que ens permetessin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre Lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

La present política de cookies té per finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en el nostre Lloc web a cada moment. En cas que vulgui recaptar més informació sobre les cookies que utilitzem en el Lloc web, pot enviar un correu electrònic a la següent adreça:  info@figueras.legal

L’acceptació realitzada per l’usuari, fent clic en el botó d’ACCEPTAR mostrat en la informació inicial sobre cookies, implica que està consentint expressament al responsable per a la seva utilització, podent exercir els seus drets i revocar el seu consentiment en qualsevol moment, a través de sol·licitud a FIGUERAS a través del seu correu electrònic info@figueras.legal

 

COOKIES

Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el nostre lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest.

TIPUS DE COOKIES QUE S’USEN EN EL LLOC WEB.


Cookies de sessió:


Són aquelles cookies que són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la Web. La informació que recaptem s’empra per a millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari.

Cookies persistents:


Aquestes cookies romanen en el seu navegador més temps, permetent-nos reconèixer-li com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies funcionals o tècniques:

Aquestes cookies permeten la navegació de l’usuari a través de la Web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, com per exemple controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, comptar visites, utilitzar elements de seguretat durant la navegació.

Cookies de preferències o personalització:

Aquestes cookies permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com per exemple l’idioma, l’aspecte o contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual s’accedeix.

Cookies d’anàlisis o mesurament:

Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis oferts. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra Web amb la finalitat de millorar l’oferta dels nostres productes o serveis que li oferim.

Cookies de màrqueting o altres:

Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten analitzar els seus hàbits de navegació en Internet perquè puguem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

En concret, actualment utilitzem les següents cookies:

COOKIES PRÒPIES:


Cookie Duració Funció Tipus
_ga 2 anys S’usa per a distingir als usuaris. Analítica
_gat 10 minuts Es tracta d’una cookie analítica, relacionada amb Google Analytics. S’usa per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió. Analítica
_gid sessió Cookie que conté un identificador anònim usat per a distingir usuaris. Analítica
pll_language 1 dia Polylang és una extensió per a fer llocs web de WordPress multilingües. Registra l’idioma triat per l’usuari. Funcional
catAccCookies sessió Conté un codi per a verificar que la política de cookies ha estat acceptada. Funcional

CONSENTIMENT:

Quan entre per primera vegada en la nostra web li apareixerà un bàner perquè pugui accedir i conèixer les cookies que utilitza la nostra web i, en el seu cas, consentir el seu ús. En cas de no acceptar les cookies, únicament seran instal·lades en el seu equip les cookies que siguin estrictament necessàries per al funcionament del Lloc web o de les aplicacions o serveis que utilitzi, però no es descarregaran cookies analítiques ni de publicitat.

DESHABILITAR I BLOQUEJAR COOKIES O RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT:

En qualsevol cas, l’informem que atès que les cookies no són imprescindibles per a l’ús del nostre Lloc web, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà continuar usant el nostre Lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre Lloc web menys satisfactòria. Per a més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies si us plau visiti:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Igualmente puede encontrar información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces dependiendo del navegador que utilice:

Si ho desitja pot veure els vídeos desenvolupats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’explicar com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips. https://www.aepd.es/

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES


És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre Lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.

La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a l’octubre de 2020.

 

9. RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL


En cas que consideri que FIGUERAS ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Tel. 901 100 099 – 912 663 517


Pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es/

 

10. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ


La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.


Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


Qualsevol disputa que sorgeixi d’assumptes relacionats amb aquest lloc web estarà subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.


 

11. ACTUALITZACIÓ


Aquesta Política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada al octubre de 2020 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.

BARCELONA

Av. Diagonal, 618, 5ªF,
08021 Barcelona

T.: (+34) 93 419 38 45
F.: (+34) 93 322 16 53

MADRID

Gran Vía, 6,
28013 | Madrid

T.: (+34) 91 524 74 14
F.: (+34) 91 524 74 99

RECONOCIMIENTOS