Què cal tenir en compte a l’hora de comprar un habitatge a Catalunya?

by | maig 14, 2021 | Figueras Opina

Cristina de Prats – Abogada en Figueras Legal

Si està interessat en comprar un habitatge a Catalunya, i té dubtes sobre quines despeses i quins documents ha de tenir en compte, aquest és el seu article.

En primer lloc, és molt important que la part venedora li certifiqui si existeixen o no deutes en concepte de Comunitat de Propietaris i relatives a l’Impost sobre Béns immobles (l’anomenat IBI):

– Comunitat de Propietaris: A Catalunya existeix una regulació específica (article 553-5 del Codi Civil Català) i l’habitatge que es vagi a adquirir respon pels deutes corresponents a la part vençuda de l’any en curs i als quatre anys immediatament anteriors, comptats de l’1 de gener al 31 de desembre. Per tant, és molt important que en el moment d’atorgar l’escriptura de compravenda no existeixin deutes. Si hi ha, s’haurà de retenir del preu la quantitat que es degui, és a dir, no s’abonarà tot el preu al venedor, sinó que una part anirà destinat a pagar aquest deute.

– IBI: També és important tenir en compte el deute en concepte d’IBI i, d’existir, seran exigibles al comprador els quatre últims anys (article 64 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i article 78 de la Llei General Tributària). La mateixa Notaria que vagi a preparar l’escriptura de compravenda, pot demanar directament a l’Ajuntament, si aquest té el sistema habilitat, un certificat on consti l’estat del deute o la seva inexistència.

També és important tenir en compte altres aspectes, però no per això menys importants:

– Nota simple de l’habitatge que es comprarà: Serà la pròpia Notaria qui demanarà una nota simple de l’habitatge en el Registre de la Propietat corresponent, i en aquesta nota apareixerà qui és el titular d’aquest habitatge, quines càrregues té, és a dir, si existeix una hipoteca a favor d’una entitat bancària, un embargament etc. Aquestes càrregues cal cancel·lar-les abans d’atorgar l’escriptura de compravenda, en cas contrari el nou propietari haurà de satisfer aquests deutes sinó vol perdre l’habitatge.

– Cèdula d’habitabilitat: Acredita que un habitatge reuneix les condicions bàsiques per a ser habitada.

Es pot comprar un habitatge sense aquesta cèdula d’habitabilitat, però és obligatòria per a viure en ella, així com donar d’alta els subministraments (aigua, llum i gas). Per tant, si no es disposa d’ella o es troba caducada, caldrà tramitar-la per a obtenir-la.

– Certificat d’Eficiència Energètica: Inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble i té en compte el consum anual d’energia necessari per a satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament (inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació). L’escala de qualificació energètica és de set lletres.

L’impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA): Aquests tres impostos graven l’adquisició d’un habitatge, però cal anar a cada cas particular per a conèixer exactament quin impost o impostos toca pagar.

Subministraments d’aigua, llum i gas donats d’alta i al corrent en el pagament: Tot això per a poder procedir al canvi de nom sense problemes i sense despeses per a donar-los d’alta.

 

Amb tot això, pot estar tranquil a l’hora d’adquirir el seu habitatge. Per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres.