VICIS OCULTS: QUÈ FER EN ELS CASOS EN ELS QUALS APAREGUIN DESPERFECTES EN LA COSA VENUDA?

by | març 1, 2022 | Figueras Opina

Laura Arquero – Abogada en Figueras Legal

Un dels temes que dona lloc a una abundant casuística en el sector de les compravendes és el relatiu a l’acció civil per sanejament i vicis ocults en la cosa comprada per l’adquirent que ha vist defraudades les seves expectatives respecte a l’objecte del contracte, en detectar que han aparegut defectes que no eren perceptibles a simple vista quan es va examinar la cosa venuda. Per això, en aquest article donem les claus sobre la regulació del sanejament per vicis o defectes ocults de la cosa venuda:

El venedor està obligat a respondre pels vicis o defectes ocults de la cosa venuda?

La regla general estableix que el venedor respon al comprador pels vicis o defectes ocults de la cosa venuda, encara que els ignorés. En aquest cas, sofrirà el venedor la pèrdua, i haurà de restituir el preu i abonar les despeses del contracte.El venedor quedarà obligat al sanejament dels defectes ocults que tingués la cosa venuda, sempre que la facin impròpia per a l’ús a què se la destina. Aquests defectes, han de disminuir de tal manera l’ús o valor de la cosa venuda que, d’haver-los conegut, el comprador no l’hauria adquirit o hauria donat menys preu per ella. No obstant això, les parts poden pactar en el contracte el contrari i eximir al venedor de tal obligació.
És important remarcar que aquests defectes han d’estar ocults, per la qual cosa el venedor no respondrà d’aquells vicis que estiguessin a la vista, ni tampoc dels que no ho estiguin, si el comprador és un perit que, per raó del seu ofici o professió, devia fàcilment conèixer-los.

Què haig de fer si detecto defectes en la cosa venuda?

En primer lloc, s’ha de distingir la tipologia del defecte. Es considera que existeix vici ocult quan el defecte que pateix l’objecte adquirit constitueix una anomalia que distingeix aquest objecte dels de la seva mateixa espècie o qualitat, ho fa poc apte per a la finalitat que ha de complir sense invalidar-ho totalment i que disminueix aquest ús amb clara referència a la seva utilitat expressament. D’altra banda, es dona el supòsit de lliurament d’una cosa diferent quan existeix ple incompliment per inhabilitat de l’objecte o ineptitud del mateix per a l’acompliment de la funció que va motivar la seva adquisició, amb insatisfacció total del comprador. En tots dos casos, el recomanable és realitzar un informe pericial per a acreditar l’existència del mal i la seva quantificació.

Un dels temes claus d’aquesta qüestió és la relativa al “coneixement” dels defectes pel venedor, ja que en el cas de quedar demostrat aquest coneixement, el venedor farà de respondre a més dels danys i perjudicis causats.

Quines opcions tinc?

El comprador té l’opció de desistir del contracte, abonant-se-li per part del venedor les despeses que va pagar o bé rebaixar una quantitat proporcional del preu en atenció a la valoració del defecte. En els casos en els quals s’opti per la rebaixa del preu pagat, caldrà aportar una prova pericial que quantifiqui el mal.Si el venedor coneixia els vicis o defectes ocults de la cosa venuda i no els va manifestar al comprador, a més de l’anterior, se li indemnitzarà pels danys i perjudicis causats, si s’optés per la rescissió.

Quin termini tinc per a poder reclamar judicialment?

Sis mesos, comptats des del lliurament de la cosa venuda, termini que s’entén de caducitat pel que no s’interromp amb reclamacions extrajudicials.

Si vol consultar-nos sobre aquest assumpte i conèixer els seus drets contacta amb nosaltres en info@figueras.legal i sol·licita una primera consulta gratuïta.